Мерилин Монро в цитати :)

Стандартен

Малко мъдрости от жена, която е видяла и хубавата и лошата страна на живота, научила е много и от двете и е успяла да постигне много.  Винаги съм й се възхищавала 🙂

I’m selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can’t handle me at my worst, then you sure as hell don’t deserve me at my best.
Аз съм егоистична, нетърпелива и малко несигурна. Правя грешки, губя контрол и от време на време съм трудна за справяне. Но ако не можеш да се справиш с мен, когато съм най- лоша, тогава с дяволска сигурност не ме заслужаваш, когато съм най- добра.

“I believe that everything happens for a reason. People change so that you can learn to let go, things go wrong so that you appreciate them when they’re right, you believe lies so you eventually learn to trust no one but yourself, and sometimes good things fall apart so better things can fall together.”
Вярвам, че всичко се случва с причина. Хората се променят и така се научаваш да израстваш; нещата тръгват на зле и тогава започваш да ги цениш когато вървят добре; вярваш на лъжи, и така евентуално се научаваш да не вярваш на никого, освен на себе си; и понякога добрите неща се разпадат, за да могат по- добри да се появат на тяхно място.

“Imperfection is beauty, madness is genius and it’s better to be absolutely ridiculous than absolutely boring.”
Несъвършенството е красота, лудоста е гениалност и е по- добре да бъдеш абсолютно нелеп, отколкото абсолютно скучен.

“A wise girl kisses but doesn’t love, listens but doesn’t believe, and leaves before she is left.”
Умното момиче целува но не обича, слуша но не вярва и напуска преди да я напуснат.

“I am good, but not an angel. I do sin, but I am not the devil. I am just a small girl in a big world trying to find someone to love.”
Аз съм добра, но не съм ангел. Прегрешавам, но не съм дявол. Аз съм просто малко момиче, в големия свят, опитващо се да намери някой, когото да обича.

“If you can make a girl laugh, you can make her do anything.”
Ако можеш да накараш едно момиче да се смее, можеш да я накараш да направи почти всичко.

“If you’re gonna be two-faced at least make one of them pretty.”
Ако се каниш да бъдеш двуличен, направи поне едното си лице хубаво.

“It’s better to be unhappy alone than unhappy with someone.”
По- добре е да си нещастен сам, отколкото нещастен с някого.

“Ever notice how ‘What the hell’ is always the right answer?”
Забелязвали ли сте как  „Какво подяволите” винаги е правилния отговор. 

“Give a girl the right shoes, and she can conquer the world.”
Дай на едно момиче правилните обувки и тя може да завладее света.

“We should all start to live before we get too old. Fear is stupid. So are regrets.”
Ние всички трябва да започнем да живеем преди да станем твърде стари. Страхът е глупав. Също и съжаленията.

Men who think that a woman’s past love affairs lessen her love for them are usually stupid and weak. A woman can bring a new love to each man she loves, providing there are not too many.
Мъжете, които мислят, че миналите любовни истории на жената, правят по-малка любовта й към тях, обикновенно са глупави и слаби. Една жена може да даде нова любов на всеки мъж, който обича, при условие, че не са твърде много.

„I don’t forgive people because I’m weak, I forgive them because I am strong enough to know people make mistakes.“
Не прощавам на хората, защото съм слаба, прощавам им защото съм достатъчно сълна да знам, че хората правят грешки.

„I always felt I was nobody and the only way for me to be somebody was to be… well, somebody else.“Винаги чувствах, че бях никой и че единствения начин да бъда някой е… да бъда някой друг.

“This life is what you make it. Not matter what, you’re going to mess up sometimes, it’s a universal truth. But the good part is you get to decide how you’re going to mess it up. Girls will be your friends – they’ll act like it anyway. But just remember, some come, somе go. The ones that stay with you through everything – they’re your true best friends. Don’t let go of them. Also remember, sisters make the best friends in the world. As for lovers, well, they’ll come and go too. And babe, I hate to say it, most of them – actually pretty much all of them are going to break your heart, but you can’t give up becuase if you give up, you’ll never find your soul mate. You’ll never find that half who makes you whole and that goes for everything. Just because you fail once, doesn’t mean you’re gonna fail at everything. Keep trying, hold on, and always, always, always believe in yourself, because if you don’t, then who will, sweetie? So keep your head high, keep your chin up, and most importantly, keep smiling, because life’s a beautiful thing and there’s so much to smile about.”
Животът е такъв, какъвто го направиш. Независимо от всичко, понякога ще бъркаш, това е универсална истина. Но хубавото е, че ти решаваш как ще сбъркаш. Момичетата ще ти бъдат приятелки – или поне ще се преструват на такива. Но помни, някои ще идват, други ще си отиват. Тези, които остават с теб въпреки всичко, това са истинските ти приятели. Не се отказвай от тях. Също помни, сестрите правят най- добрите приятели на света. Колкото до любовниците, те ще идват и ще си отиват също. И скъпа, мразя да го казвам, но повечето от тях – даже по- скоро всеки един от тях, ще разбива сърцето ти, но ти не можеш да се предаваш, защото ако се предадеш, никога няма да намериш своята сродна душа. Никога няма да намериш тази половинка, която те прави цяла и това се отнася за всичко. Само защото си се провалила веднъж, не означава, че ще се проваляш във всичко. Продължавай да опитваш, дръж се, и винаги, винаги, винаги вярвай в себе си, защото ако ти не вярваш, тогава кой би? Затова дръж главата си изправена, вдигни брадичката и най- важното, продължавай да се усмихваш, защото животът е нещо красиво и има толкова много причини да се усмихваш.

“Women who seek to be equal with men lack ambition.”
Жените, които се стремят да бъдат равни с мъжете, нямат достатъчно амбиция.

I always felt insecure and in the way, but most of all I felt scared. I guess I wanted love more than anything else in the world.
Винаги се чувствах несигурна и излишна, но най- вече уплашена. Предполагам, че исках любов, повече от всичко друго на света.

The real lover is the man who can thrill you by touching your head or smiling into your eyes or just staring into space.
Истинският любовник е мъж, който може да те разтрепера докосвайки лицето ти или усмихвайки се в очите ти, или просто гледайки съсредоточено в пространството. 

„I’ve often stood silent at a party for hours listening to my movie idols turn into dull and little people.“
Често съм стояла мълчаливо на някое парти, слушайки с часове, как моите филмови идоли се превръщаха в празни и малки хора.

„I never wear stockings or underclothes because I think it is important to breathe freely.“
Никога не нося чорапи или бельо, защото мисля, че е важно да дишаш свободно.

„I think if other girls know how bad I was when I started they’ll be encouraged.
Мисля си, че ако другите момичета знаеха, колко зле бях, когато започвах, щяха да се окуражат.

I finally made up my mind I wanted to be an actress and I was not going to let my lack of confidence ruin my chances.“
Най- накрая бях решила, че искам да бъда актриса и нямаше да позволя на липсата ми на увереност да провали шансовете ми.

„The truth is I’ve never fooled anyone. I’ve let people fool themselves. They didn’t bother to find out who and what I was. Instead they would invent a character for me. I wouldn’t argue with them. They were obviously loving somebody I wasn’t.“
Истината е, че никога не съм заблуждавала някого. Оставих хората сами да се заблуждават. Те не се интересуваха да открият коя съм и каква съм. Вместо това си създаваха свой образ за мен. Не бих спорила с тях. Очевидно обичаха някой, който аз не бях.

„I was never used to being happy, so that wasn’t something I ever took for granted. You see, I was brought up differently from the average American child because the average child is brought up expecting to be happy.“
Никога не съм свиквала да бъда щастлива, така че това не бе нещо, което някога съм взимала за даденост. Бях възпитана различно от средното американско дете, защото то е възпитавано да очаква да бъде щастливо.

„I’ve never been in a Hollywood fight or feud. I have the most wonderful memory for forgetting things.“
Никога не съм била в холивудска битка или вражда. Имам най- прекрасната памет що се отнася до забравянето на неща.

“Success makes so many people hate you. I wish it wasn’t that way. It would be wonderful to enjoy success without seeing envy in the eyes of those around you.”
Успехът кара, толкова много хора да те мразят. Исками се да не беше така. Би било прекрасно да се наслаждаваш на успеха без да виждаш завист в очите на тези, около теб.

“Diamonds are a girls best friend.”
Диамантите са най- добрите приятели на момичето.

Friendship is the best thing that comes to life.  Friends will always be there for you. Don’t worry about the fakes. Worry about the people who had your back from the start and never treated you wrong. Always remember they are your real friends. Don’t ever take them for granted because one day you’re going to lose a good friend by the way your actions are. When you see a good friend stick to that person.
Приятелството е най- доброто нещо, което съществува в света. Приятелите винаги ще са там за теб. Не се тревожи за фалшивите. Тревожи се за хората, които винаги са пазили гърбът ти и никога не са се отнасяли лошо с теб. Винаги помни, че това са истинските ти приятели. Никога не ги приемай за даденост, защото един ден ще изгубиш истински приятел заради действията си. Когато видиш добър приятел дръж се за него.

“I live to succeed, not to please you or anyone else.”
Живея за да постигна успех, не за да удовлетворя теб или някой друг.

“I read poetry to save time.”Чета поезия, за да пестя време.

“How wrong it is for a woman to expect the man to build the world she wants, rather than to create it herself.”
Колко грешно е жената да очаква мъжът да и изгради светът, който желае, вместо сама да го създаде.

“Too often they don’t realize what they have until it’s gone… they’re too stubborn to say, ‘Sorry, I was wrong’. They hurt the ones closest to their hearts, and we let the most foolish things tear us apart”
Твърде често хората не осъзнават какво имат, докато не го загубят, те са твърде твърдоглави да кажат „Съжалявам, не бях прав”. Нараняват тези, които са най- близки на сърцата им и често оставяме най- глупавите неща да ни разделят.

“Boys think girls are like books. If the cover doesn’t catch their eye they won’t bother to read what’s inside“.”
Момчетата мислят, че момичетата са като книги. Ако корицата не хваща окото, няма да се поинтересуват да прочетат какво има отвътре.

“Everyone’s a star and deserves the right to twinkle.”
Всеки е звезда и заслужава правото да блести.

“In Hollywood a girl’s virtue is much less important than her hair-do. You’re judged by how you look, not by what you are. Hollywood’s a place where they’ll pay you a thousand dollars for a kiss, and fifty cents for your soul. I know, because I turned down the first offer often enough and held out for the fifty cents.”
В Холивуд добродетелите на момичето са по- маловажни от нейната прическа. Ти си преценяван по това как изглеждаш, а не по това какъв си. Холивуд е място, където ще ти платят хиляди долари за целувка и петдесет цента за душата ти. Знам, защото отказвах първата оферта достатъчно често и отстъпвах на петдесетте цента.

I learned also that the best way to keep out of trouble was by never complaining or asking for anything.
Научих също, че най- добрият начин да стоиш настрана от проблемите е никога да не се оплакваш и да не молиш за нищо.

A career is wonderful, but you can’t curl up with it on a cold night.
Кариерата е нещо прекрасно, но не можеш да се гушкаш с нея в студена нощ.

An actress is not a machine, but they treat you like a machine. A money machine.
Актрисата не е машина, но я третират като машина. Машина за пари.

Dogs never bite me. Just humans.
Кучетата никога не ме хапят. Само хората.

Dreaming about being an actress, is more exciting then being one.
Да си мечтаеш да бъдеш актриса е по- вълнуващо от това да си.

I am invariably late for appointments – sometimes as much as two hours. I’ve tried to change my ways but the things that make me late are too strong, and too pleasing.
Аз неизменно закъснявам за срещи – понякога почти с два часа. Опитах да променя навиците си, но нещата, които ме карат да закъснявам са твърде силни и твърде приятни.

I don’t know who invented high heels, but all women owe him a lot.
Не знам кой е изобретил високите токчета, но всички жени му дължат много.

I don’t mind living in a man’s world as long as I can be a woman in it.
Не възразявам да живея в мъжки свят, стига да мога да бъда жена в него.

I don’t mind making jokes, but I don’t want to look like one.
Нямам против да правя шеги, но не искам да изглеждам като такава.

I knew I belonged to the public and to the world, not because I was talented or even beautiful, but because I had never belonged to anything or anyone else.
Знаех, че принадлежа на публиката и светът, не защото бях талантлива или дори красива, а защото никога не бях принадлежала на никого или нищо друго.

I’ve been on a calendar, but I’ve never been on time.
Била съм на календар, но никога не съм била на време.

If I’d observed all the rules, I’d never have got anywhere.
Ако спазвах всички правила нямаше да стигна до никъде.

It’s better to be unhappy alone than unhappy with someone – so far.
По- добре е да бъдеш нещастен сам, отколкото нещастен с някого.

It’s not true I had nothing on, I had the radio on.

It’s often just enough to be with someone. I don’t need to touch them. Not even talk. A feeling passes between you both. You’re not alone.
Често е напълно достатъчно просто да съм с някого. Нямам нужда да го докосвам. Нито да говоря. Чувство преминава през двама ни. Ти не си сам.

No one ever told me I was pretty when I was a little girl. All little girls should be told they’re pretty, even if they aren’t.
Никой никога не ми е казвал, че съм хубава, когато бях малка. На всички малки момиченца трябва да се казва, че са хубави, дори ако не са.

What do I wear in bed? Why, Chanel No. 5, of course.
Какво нося в леглото? Защо, Шанел №5, разбира се.

17 responses »

 1. Мерлин Монро.. безспорно моя идол.. да прочетохте една лоша мисъл отгоре ? Не мисля.
  Почивай в мир, Мери.

 2. Аз също безкрайно много уважавам,харесвам и се възхищавам на Мерилин Монро и съм много благодарна, че някой се е поинтересувал от нея и е събрал мислите и на едно място.Безкрайно съм благодарна на Hugging Bearr !!!

 3. Много верни неща са написани в нейните цитати! Възхищавам и се. Вярвам, че тя е била жена на живота и свръх дозата сънотворни не ги е изпила умишлено! Тя е искала да живее, но такава е била съдбата й! Ние просто не трябва да я забравяме!

 4. strohotni citati,strahotna jena stra6na fenka sam i mnogo e cenq.jena jivqla dostoino na onova vreme evala i.

 5. Merilin Monroe изключителна ,уникална,единствена.Изпреварила времето си..Благодаря ти .Ти си вечна за нас

 6. И нека някой да ми каже нещо за нея, нека ми кажат, че била глупава и само секси и не знам още какви тъпотий. Нека и аз ще го приема, но ще го прима само и единствено когато този някой ми каже някоя по умна реплика от тези които прочетих по горе и тази реплика да бъсамо и единствено него защото го е изживчл и вярва в нея, така както имам усещането, че Мерилин е изживяла всяка една дума която е споделиа.

  • П.С Много съжалявам за правописните грешки понякога мисълта ми тече по-бързо от писането, а за съжаление нямам навика да проверявам написаното преди да го постна. Извинте ме отново.

 7. Невероятна личност, която е постигнала толкова много за времето си! Възхищавам и се…

 8. Най- голямата курва е била за времето си, затова е и станала толкова известна, през колко ли легла на известни холивудски личности е преминала, включително и на президента Кенеди! Ако не беше глупавата й кратуна, която е дрънкала навсякъде държавните тайни, нямаше да й светят маслото. Освен това тези мисли няма как да са нейни, по-скоро са ги приписали за нейни мисли, тя няма нейни произведения, а личният й дневник е изчезнал при смъртта й. Най- лошото, което може да сполети една жена е, всичко, което притежава тя, да е външната й красота.

  • Стефчо, и по нейно време е имало много красиви жени, но не всички са станали Мерилин Монро, независимо през колко легла са минали. Това, което я отличава е огромната й харизма, а тя идва отвътре. А произведения е имала, виж профила й в goodreads https://www.goodreads.com/author/list/82952.Marilyn_Monroe

 9. Най-прекрасната ! Поклон пред паметта и. Тя заслужава безкрайно много признание. Безспорно е моя идол ! Великолепна.

Кажи ми нещо

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s