РЕГИОНАЛЕН

ИНСПЕКТОРАТ

ПО  ОБРАЗОВАНИЕТО

 ПЛОВДИВ

 

Законови основания за създаване и функциониране на звеното

Органите за управление на системата на народната просвета са Министерството на образованието и науката, министърът на образованието и науката, регионалните инспекторати по образованието и директорите на детските градини, училищата и обслужващите звена.

Съгласно чл.35ал.(2) Регионалните инспекторати по образованието са териториални администрации към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на народната просвета. Регионалните инспекторати по образованието са юридически лица. Устройството, функциите и общините, на чиято територия те осъществяват дейността си, се определят с правилник на министъра на образованието и науката. Инспекторатът по образованието е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на МОН.

Дейността на РИО – Пловдив се планира и осъществява в съответствие с нормативните актове на МОН. Дейността на държавните обслужващи звена се организира съгласно правилници, утвърдени от министъра на образованието и науката, а дейността на общинските – съгласно правилници, утвърдени от началника на съответния регионален инспекторат по образованието.

Основни функции на звеното

Регионалните инспекторати по образованието:

1. осигуряват условия за функциониране и развитие на детски градини, училища и обслужващи звена на територията на съответната област;

2. координират взаимодействието между институциите в системата на народната просвета, регионалните държавни институции, неправителствените организации и регионалните структури на социалните партньори;

3. контролират прилагането и спазването на държавни образователни изисквания от държавните, общинските и частните детски градини и училища и от общинските обслужващи звена, държавните обслужващи звена със социално предназначение-домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа.

Устройството, функциите и областта, на чиято територия регионалните инспекторати по образованието осъществяват дейността си, се определят с правилник на министъра на образованието и науката.

Организационно- управленска структура на звеното

Инспекторатът по образование е администрация, която се ръководи и представлява от началник.

Началникът на инспектората по образованието:

1. планира, организира и контролира дейността на инспектората по образованието;

2. провежда държавната политика в областта на образованието и науката на територията на съответната област;

3. съдейства за осигуряване на условия за функциониране и развитие на детските градини, училищата и обслужващите звена на територията на областта;

4. координира взаимодействието между институциите в системата на народната просвета, териториалните органи на изпълнителната власт, органите на местното самоуправление, ръководствата на териториалните структури на синдикатите, на организациите на работодателите, на организациите за социална защита и на неправителствените организации;

5. контролира спазването на държавните образователни изисквания от държавните, общинските и частните детски градини и училища, от държавните и общинските обслужващи звена;

6. разпорежда се с финансовите средства на инспектората по образованието в съответствие с действащата нормативна уредба;

7. прави предложения за утвърждаване на държавния план-прием в случаите по чл. 49, ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета (ППЗНП);

8. утвърждава държавния план-прием в случаите по чл. 49, ал. 3, т. 2 ППЗНП;

9. утвърждава сведение (списък-образец № 1 и списък-образец № 2) за организиране на дейността на частните, общинските и държавните детски градини и училища, на общинските обслужващи звена и на държавните обслужващи звена със социално предназначение и контролира изпълнението им;

10. утвърждава училищните учебни планове;

11. изразява становища по предложения за откриване, преобразуване и закриване на държавни детски градини, държавни и общински училища и обслужващи звена;

12. осъществява правомощия на работодател по Кодекса на труда;

13. възлага при необходимост на държавните служители и на лицата, работещи по трудово правоотношение в инспектората по образованието, изпълнението на дейности на територията на друг инспекторат след съгласуване със съответния началник;

14. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с директорите на общинските училища и обслужващите звена;

15. разрешава ползването на отпуск на служителите в инспектората по образованието, директорите на държавните детски градини и на държавните и общински училища и обслужващи звена;

16. командирова служителите в инспектората по образованието и одобрява писмен отчет на разходите за командировки на директорите на държавните детски градини и на държавните и общински училища и обслужващи звена;

17. прави предложение до министъра на образованието и науката за налагане на наказание, за сключване, изменение или прекратяване на трудовото правоотношение с директор на държавно училище, детска градина или на държавно обслужващо звено, а за директор на общинска детска градина – до кмета на общината;

18. уведомява министъра на образованието и науката за извършени нарушения на служебните задължения от държавните служители;

19. уведомява министъра на образованието и науката за констатирани нарушения в дейността на частни детски градини и училища;

20. утвърждава правила за вътрешния ред.

Според характера на дейността, която извършват, административните звена в инспекторатите по образование са организирани в обща и специализирана администрация.

Общата администрация е организирана в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“. Общата администрация осигурява технически дейността на началника на инспектората по образованието, на специализираната администрация и дейности по административното обслужване на физическите и юридическите лица.

Специализираната администрация е организирана в отдел „Инспектиране и организационнометодическа дейност „. Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на началника на инспектората по образованието.

Отделите координират, инспектират и анализират цялостната организация на образователно- възпитателния процес в детските градини, училищата и обслужващите звена в град Пловдив. Изготвят отговори на постъпили молби, жалби, сигнали и предложения. Координират и създават организация по изпълнението на държавния план-прием, както и провеждането на държавните зрелостни изпити. Осъществяват дейности, свързани с насочване за обучение и възпитание на деца със специални образователни потребности. Разработват програми и стратегии за развитие, функциониране и осъществяване на образователни структури на територията на областта.

Отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“ осъществява:

1. правно обслужване:

– оказва правна помощ за законосъобразно осъществяване правомощията на началника на инспектората по образованието;

– изготвя правни становища по постъпили молби, жалби и сигнали;

– отговаря за законосъобразното съставяне на актовете, свързани с възникването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения със служителите в инспекторатите по образование и директорите на общинските училища и обслужващи звена;

– дава становища относно налагане на дисциплинарни наказания и за търсенето на имуществена отговорност от виновните длъжностни лица;

– осъществява процесуално представителство пред съда;

2. дейността във връзка с осигуряването на необходимите човешки ресурси:

– осигурява технически назначаването на служителите от общата администрация, работещи по трудово правоотношение в инспекторатите по образование, и на директорите на общински училища и обслужващи звена;

– води трудовите и служебните досиета, отчита отпуските, заверява молбите за ползване на отпуски, издава и заверява документи за трудов стаж, приема и предава в счетоводството болнични листове и изготвя документи за пенсиониране на служителите по буква „а“;

– съставя актове за трудови злополуки;

– създава организация по охраната на труда и техниката за безопасност и по отбранително-мобилизационна подготовка;

3. деловодно обслужване:

– приема, регистрира, разпределя и насочва входящата служебна кореспонденция към адресатите, извежда и изпраща по предназначение изходящата кореспонденция и извършва външна и вътрешна куриерска дейност;

– предоставя информация на граждани и организации за движението на преписките, когато това представлява законен интерес за тях;

– систематизира, архивира и съхранява документите и другите материали на инспектората;

4. финансово-стопански дейности:

– осигурява финансово-счетоводното обслужване на инспектората;

– организира материално-техническото снабдяване, управлението и стопанисването на собствеността на инспектората по образование;

– проверява и ежемесечно представя в МОН отчети за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на държавните детски градини, училища и обслужващи звена, финансирани от МОН;

– приема и представя в МОН ежемесечно лимитните справки на държавните детски градини, училища и обслужващи звена, финансирани от МОН;

– проверява, обобщава и представя в МОН годишни счетоводни отчети на държавните детски градини, училища и обслужващи звена, финансирани от МОН;

5. информационни дейности:

– осигурява информационното обслужване на инспектората по образование;

– организира програмното и информационното осигуряване на детските градини, училищата и обслужващите звена на територията на съответната област.

Отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“ изпълнява и други функции и задачи, възложени от началника на инспектората.

Отдел “ Инспектиране и организационнометодическа дейност „ осъществява изпълнението на основните функции и специфичните дейности на инспектората по образование, като:

1. координира и контролира прилагането и изпълнението на държавните образователни изисквания в детските градини, училищата и обслужващите звена на територията на съответната област;

2. оказва методическа помощ и контролира организацията на работата и образователно-възпитателния процес в детските градини и училищата, както и дейностите в обслужващите звена;

3. съдейства при организирането и провеждането на квалификационни форми с учители, помощник-директори и директори;

4. координира взаимодействието между институциите от системата на народната просвета и взаимодействието им с териториалните органи на изпълнителната власт, с юридически лица и с регионалните структури на представителните организации на работниците и служителите и на работодателите;

5. организира и координира прилагането на национални и регионални програми и проекти в детските градини, училищата и обслужващите звена на територията на съответната област;

6. подготвя предложения до началника на инспектората за откриване, преобразуване и закриване на държавни детски градини, държавни и общински училища и обслужащи звена;

7. съдейства за оптимизиране, функциониране и развитие на детските градини, училищата и обслужващите звена на територията на съответната област;

8. организира провеждането на конкурси за заемането на длъжността „директор“ на държавна детска градина, държавно и общинско училище и обслужващо звено.

Организацията на работата в инспектората по образованието се осъществява в съответствие с разпоредбите на правилника и правилата за вътрешния ред.

Отделите в инспектората по образованието осъществяват своите функции в съответствие с утвърдени от министъра на образованието и науката функционални характеристики.

Непосредственото функционално ръководство на отдела като административно звено се осъществява от началник на отдел.

Началникът на отдел:

1. участва в работата на комисии и съвети по въпроси, включени във функциите на ръководения от него отдел;

2. планира, разпределя задълженията, координира и контролира работата на работещите в ръководения от него отдел.

 

Вертикална подчиненост на звеното

НАЧАЛНИК

РИО

НАЧАЛНИК – ОТДЕЛ

ИОМД

НАЧАЛНИК – ОТДЕЛ

АПФСИО

СТАРШИ ЕКСПЕРТИ

по

направления и предмети

СТАРШИ ЕКСПЕРТИ

и

СЛУЖИТЕЛИ

Инспекторатът по образование е администрация, която се ръководи и представлява от началник.

Министърът на образованието и науката назначава и освобождава началника на инспектората по образование и утвърждава длъжностната му характеристика.

В отсъствие на началника на инспектората той се замества от определен от него с писмена заповед началник на отдел.

Държавните служители в инспектората по образованието се назначават и освобождават от министъра на образованието и науката по предложение на началника.

Трудовите правоотношения със служителите, извън тези по ал. 1, се сключват, изменят и прекратяват от началника на инспектората по образованието.

Взаимодействие с други звена на територията

За осъществяване дейностите и приоритетите на на регионалния инспекторат град Пловдив се предвижда координиране и взаимодействие с:

1. РИОКОЗ -във връзка с осигуряване на санитарно – хигиенни условия за провеждане на образователно-възпитателния процес;

2. РИТ – във връзка с осигуряване на здравословни и безопасни условия на  възпитание, обучение и труд;

3. РЗ  ПАБ, РК на БЧК и РС “ Гражданска защита “ – във връзка със защита от бедствия, аварии, катастрофи и пожари;

4 КАТ – организация и съдействие при обучението по “ Безопасно движение”, организиране на конкурси и състезания;

5. РСЗ, БТ и Камара на работодателите във връзка с държавния план- прием на учениците;

6. Разработване на регионална политика за определяне на потребностите от професионално обучение на база стратегии за преструктуриране на икономиката съвместно с Дирекция “БТ”, Камарата на работодателите, Регионална занаятчийска камара, неправителствени организации и браншови синдикати;

7. Взаимодействие и подпомагане на дейността, свързана с  неправителствени организации и международни образователни програми, с:

Британски съвет; Корпус на мира; Отворено общество; Национален алианс за работа с доброволци; “Син флаг”; “Джуниър Ачивмънд – България”; Програми “ФАР”, “Леонардо”, “Сократ”, “Гьоте институт”, “ Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България”; Равен старт за училище – предучилищна подготовка; “ Национална асоциация “Дебати”; фондация “Рома” – проект за десегрегация на децата от ромски произход;

8. Регионална библиотека “Иван Вазов” и Педагогическа библиотека – Пловдив – за оказване на методическа помощ  и обогатяване на библиотечния фонд на училищните библиотеки;

9 . Общински администрации във връзка с провеждане на конкурси за заемане на длъжността “ Директор” на ОДЗ, ЦДГ и общински училища; във връзка с оптимизиране на училищната мрежа;във връзка с удостояване с почетни знаци и отличия; във връзка с изготвяне на Списък – Образец №1, №2 и Списък-Образец на обслужващите звена;

10. РДВР, общински и училищни комисии за БППМН;

11. Психодиспансер – гр. Пловдив и Регионален център по здравеопазване;

12. Национален регионален център по наркомании;

13. Участие при прогнозиране и планиране за развитието и обогатяването на МТБ;

14. МОСВ, РИОС – Пловдив; Басейнова дирекция Пловдив; Дирекция НП “ Централен Балкан”;

15. Природонаучен музей гр. Пловдив;

16. Министерство на зравеопазването при реализация на компонент 7 от програмата за превенция па СПИН и БППП;

17. РЦЗ-за реализиране на Наредба № 11;

18. Педагогически музей-Пловдив по програмата „Музей-училище”.

Подчиненост на звеното (връзка с висше стоящите)

Министърът на образованието и науката сключва и прекратява служебните правоотношения с началниците на регионалните инспекторати по образованието и с експертите в регионалните инспекторати по образованието след проведен конкурс.

Началникът на регионалния инспекторат по образованието и експертите в регионалния инспекторат по образованието заемат длъжностите си след проведен конкурс при условия и по ред, определени със Закона за народната просвета и Закона за държавния служител.

Началниците на регионалните инспекторати по образованието сключват и прекратяват трудовите договори със служителите, работещи по трудови правоотношения.

Министърът на образованието и науката упражнява контрол върху дейността на всички видове детски градини, училища, обслужващи звена и степени на образование.

Министърът на образованието и науката сключва и прекратява трудовите договори с директорите на държавните детски градини, училища и обслужващи звена.

Началникът на регионалния инспекторат по образованието сключва и прекратява трудовите договори с директорите на общинските училища и обслужващи звена.

Кметът на общината сключва и прекратява трудовите договори с директорите на общинските детски градини.

Министърът на образованието и науката назначава въз основа на конкурс и освобождава от длъжност експертите-държавни служители в регионалните инспекторати по образованието.

Министърът на образованието и науката определя категорията администрация и утвърждава длъжностното разписание на инспектората по образование.

Началникът на инспектората по образование представя ежегодно на министъра на образованието и науката отчет за дейността на инспектората.

Организация на публичните услуги (информационни системи)

Информационни дейности на Отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“ са :

– осигурява информационното обслужване на инспектората по образование;

– организира програмното и информационното осигуряване на детските градини, училищата и обслужващите звена на територията на съответната област.

Експертите по информационно осигуряване в РИ на МНО контролират:

1. спазването от учебните заведения и обслужващите звена на сроковете, предвидени в план-графиците за движение на информационните потоци в региона в съответствие с тези на национално равнище в системата на МНО;

2. спазването на сроковете и верността на информацията, подавана от учебните заведения и обслужващите звена за нуждите на националната статистика;

3. форматът и верността на данните, подавани чрез документи или магнитни носители от учебните заведения и обслужващите звена в системата на МНО;

4. изготвянето на Списък-образец № 1 в частта, касаеща статистическата информация за учебното заведение;

5. информационното обслужване, свързано с приема на ученици и деца в учебните заведения.

Проблеми и перспективи пред звеното

Утвърждаване на РИО-Пловдив като:
Висококомпетентен специализиран орган за организация, контрол и координация на дейностите по образованието;

Реално подпомагащ цялостната образователно-възпитателна дейност на ДГ и училищата;

Бързореагиращ и решаващ проблемите на образованието в област Пловдив;

Двигател на иновациите и развитието на педагогическите кадри;

Професионален екип, който се ползва с уважението, доверието и респекта на родителите и обществеността.

Насоки за усъвършенстване на работата му

–  Координиране на взаимодействието в системата на народната просвета с национални и регионалните държавни институции, неправителствени организации и регионалните структури на социалните партньори.

–  Оптимизиране на квалификационната дейност на експертите, училищните ръководства и учителите.

–  Реализиране на гражданското образование и превенция на опасностите от употреба на упойващи и наркотични вещества, противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

–    Взаимодействие и подпомагане на дейността, свързана с образователни програми и проекти.

–    Активизиране на училищните ръководства за по-тясно взаимодействие със семейството.

–    Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

–    Реализиране, координиране и контролиране на държавната образователна политика в регион Пловдив.

–   Осигуряване на условия за качествено, конкурентноспообно образование с прагматична насоченост на всеки ученик, съответстваща на неговите интереси и въможности;

–   Поставяне на ученика в центъра на цялостната образователна и възпитателна дейност в училище.

–   Организиране на обучението с разбирането, че училището съществува, за да удовлетвори интересите и потребностите на своите възпитаници и очакванията на техните родители и обществото.

–––––––––––––––––––––––––––––––-

Ако статията ви е харесала, натиснете Like или оставете коментар.

3 responses »

  1. Къде са ти доказателствата?!? Сигурно „не ти е минал номерът“ 🙂

  2. Искам да подам сигнал за лошо обучение в
    ЧПГ по икономика и управление пловдив там не се учи само се плаща за оценки учители преподават на 2 деца в клас преподават в социалните мрежи и си говорят как са се научили предната вечер оценките се пишат не по знание а по това дали си платил таксата отказват достъп до платформите shkolo също оценките се нанасят когато им скимне деца има с 72 извинени уцъствиа без да се провери или подаде сигнал родителски срещи няма пълно безхаберие а само си събират таксите недопустимо е да има такива учебни заведения

Кажи ми нещо

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s