Tag Archives: сентенции

Мерилин Монро в цитати :)

Стандартен

Малко мъдрости от жена, която е видяла и хубавата и лошата страна на живота, научила е много и от двете и е успяла да постигне много.  Винаги съм й се възхищавала 🙂

I’m selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can’t handle me at my worst, then you sure as hell don’t deserve me at my best.
Аз съм егоистична, нетърпелива и малко несигурна. Правя грешки, губя контрол и от време на време съм трудна за справяне. Но ако не можеш да се справиш с мен, когато съм най- лоша, тогава с дяволска сигурност не ме заслужаваш, когато съм най- добра.

“I believe that everything happens for a reason. People change so that you can learn to let go, things go wrong so that you appreciate them when they’re right, you believe lies so you eventually learn to trust no one but yourself, and sometimes good things fall apart so better things can fall together.”
Вярвам, че всичко се случва с причина. Хората се променят и така се научаваш да израстваш; нещата тръгват на зле и тогава започваш да ги цениш когато вървят добре; вярваш на лъжи, и така евентуално се научаваш да не вярваш на никого, освен на себе си; и понякога добрите неща се разпадат, за да могат по- добри да се появат на тяхно място.

“Imperfection is beauty, madness is genius and it’s better to be absolutely ridiculous than absolutely boring.”
Несъвършенството е красота, лудоста е гениалност и е по- добре да бъдеш абсолютно нелеп, отколкото абсолютно скучен.

“A wise girl kisses but doesn’t love, listens but doesn’t believe, and leaves before she is left.”
Умното момиче целува но не обича, слуша но не вярва и напуска преди да я напуснат.

“I am good, but not an angel. I do sin, but I am not the devil. I am just a small girl in a big world trying to find someone to love.”
Аз съм добра, но не съм ангел. Прегрешавам, но не съм дявол. Аз съм просто малко момиче, в големия свят, опитващо се да намери някой, когото да обича. Read the rest of this entry

Мисли на Волтер

Стандартен


Волтер (Voltaire)
  – френски просветител, историк и философ

Better is the enemy of good.
По- доброто е враг на доброто.

Illusion is the first of all pleasures.
Илюзията е първото от всички удоволствия.

The ear is the avenue to the heart.
Пътят към сърцето е през ухото.

The secret of being boring is to tell everything.
Тайната на това да си скучен е да казваш всичко.

We all look for happiness, but without knowing where to find it: like drunkards who look for their house, knowing dimly that they have one.
Ние всички търсим щастие, без да знаем къде да го намерим. Също като пияниците, които търсят своя дом, мъгливо знаейки, че имат такъв.

It is not love that should be depicted as blind, but self-love.
Не любовта трябва да бъде описвана като сляпа, а самовлюбеността.

It is vain for the coward to flee; death follows close behind; it is only by defying it that the brave escape.
Напразно е за страхливия да бяга, смъртта го следва съвсем отблизо, само предизвиквайки я смелия успява да се спаси.

Life is thickly sown with thorns, and I know no other remedy than to pass quickly through them. The longer we dwell on our misfortunes, the greater is their power to harm us.
Животът е плътно покрит с тръни и аз не знам за друг цяр, освен  да се премине през тях, колкото се може по- бързо. Колкото повече се спираме на нашите нещастия, толкова по- голяма става способността им да ни наранят. Read the rest of this entry

Сентенции за мотивация

Стандартен

Всеки неуспех съдържа в себе си семената на равен по големина или още по- голям успех.

Единствения начин да постигнеш нещо е да си го поставиш като цел и да не се отказваш, докато не го осъществиш.

Когато виждаш, че няма какво да загубиш, но можеш да спечелиш много, стига да опиташ, опитай!

Човек може да успее във всичко, което предизвиква ентусиазъм у него.

От ваша гледна точка вие сте най- важната личност в света.

Умът има удивителното качество да превръща нашите мисли в материален еквивалент.

Запишете целите си и помислете по какви начини може да осъществите всяка от тях.

Молете се така, сякаш всичко зависи единствено от Бога, а после действайте така, сякаш всичко зависи единствено от вас.

Всеки успех започва от момента, в който си изясните напълно какво точно искате да правите. Read the rest of this entry